Thiết kế kiến trúc và quy hoạch công trình dân dụng và công nghiệp

Tổng quan Thiết kế kiến trúc và quy hoạch công trình dân dụng và công nghiệp

Các ngành nghề kinh doanh chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

* Chi tiết:

– Khảo sát địa hình;

– Khảo sát địa chất công trình;

– Thiết kế kiến trúc công trình;

– Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng;

– Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình nhà công nghiệp;

– Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp năng lượng – đường dây và trạm biến áp;

– Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật – cấp, thoát nước;

– Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông – cầu, đường bộ; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn ; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

– Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật;

– Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (bảo gồm cả công trình công nghiệp năng lượng điện mặt trời) (Điều 93 Nghị định 15/2021/NĐ-CP).

– Giám sát công tác xây dựng bao gồm:

+ Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;

+ Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông;

+ Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

– Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình.

– Tư vấn giám sát công tác thi công xây dựng công trình công nghiệp (bao gồm cả công trình công nghiệp năng lượng điện mặt trời) (Điều 96 Nghị định 15/2021/NĐ-CP).

– Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

– Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả công trình công nghiệp năng lượng điện mặt trời) (Điều 95 Nghị định 15/2021/NĐ-CP).